Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Deklaracja dostępności
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.parkwodnywysowazdroj.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Treści niedostępne:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

·         pochodzą z różnych źródeł,

·         niektóre materiały graficzne (zdjęcia, skany) nie mają w pełni dokładnych opisów,

·         filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

·         niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,

·         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

·         część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

Data sporządzenia deklaracji
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor ZGKiM w Wysowej, e-mail: zgkim@usciegorlickie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 353 20 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

·         dane osoby zgłaszającej żądanie

·         wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

·         sposób kontaktu

·         jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Park Wodny Wysowa-Zdrój, 38-316 Wysowa-Zdrój 290
Blisko budynku znajduje się obszerny parking, z miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi 1 wejście bez barier architektonicznych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek posiada windę.