Regulamin Parku Wodnego

Regulamin Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju

Postanowienia ogólne

 1. Pływalnia jest obiektem należącym do Gminy Uście Gorlickie.
 2. Ceny usług świadczonych przez pływalnię zawiera Cennik Usług Pływalni.
 3. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za: 
  • przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w szatni, nie oddane do depozytu,
  • uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu pływalni.

Użytkownicy

 1. Z pływalni mogą korzystać:
  • grupowo: osoby pod opieką prowadzącego w zakresie zajęć ruchowych (aerobik, rehabilitacja ruchowa lub inne ćwiczenia w wodzie) oraz uczące się lub doskonalące pływanie,
  • użytkownicy indywidualni.
 2. Dzieci do lat 10 mogą przebywać, kąpać się i korzystać z pływalni wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 3. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 4. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę uprawnioną do prowadzenia zajęć.
 5. Grupy przedszkolne nie mogą liczyć więcej niż 10 dzieci na dwóch opiekunów.
 6. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi oraz innymi problemami zdrowotnymi korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność.
 7. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności ratowników oraz instruktorów pływalni.

Korzystanie z pływalni

 1. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzją dyżurnego ratownika lub prowadzącego zajęcia.
 2. Za zachowanie się członków grupy zorganizowanej odpowiada opiekun lub kierownik grupy.
 3. Z usług pływalni może jednocześnie korzystać maksymalnie 88 osób.
 4. Klienci wchodzący do budynku pływalni zobowiązani są do:
  • korzystania z szatni znajdującej się w holu głównym, pozostawienia tam okryć wierzchnich oraz obuwia w szafkach,
  • przed wejściem do przebieralni obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (obuwie plażowe z tworzywa),
  • przestrzegania instrukcji i regulaminów wszystkich urządzeń, atrakcji wodnych i rekreacyjnych znajdujących się w hali basenowej.
 5. Pobyt na hali basenowej dozwolony jest wyłącznie dla osób w czepkach kąpielowych i w strojach kąpielowych ściśle przylegających do ciała.
 6. Każdy użytkownik pływalni przed wejściem do hali basenowej zobowiązany jest do:
  • przebrania się w czysty strój kąpielowy,
  • pozostawienia odzieży w szafce ubraniowej otwieranej i zamykanej przy pomocy paska z transponderem,
  • dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących (po skorzystaniu z WC należy ponownie dokładnie umyć całe ciało),
  • odkażenia stóp w brodziku.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiadają ratownicy ubrani w spodenki i koszulki z emblematem RATOWNIK WOPR.
 2. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor prowadzący zajęcia oraz ratownik.
 3. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się ich nakazom, w szczególności poleceniu natychmiastowego wyjścia z wody. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest dźwięk gwizdka ratownika lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy niezwłocznie opuścić nieckę basenową oraz wannę z hydromasażami, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub obsługi obiektu.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez zwrotu kosztów wstępu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową w sprawach o wykroczenie.
 5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości w samopoczuciu należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.
 6. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik pływalni.
 7. Ratownik wodny prowadzący działania ratownicze korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 8. W wyjątkowych sytuacjach, gdy w innym miejscu pływalni wydarzy się wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu użytkownika obiektu, zespół ratowniczy udziela takiej osobie pomocy po wcześniejszym zabezpieczeniu klientów korzystających z hali basenowej.

Zakazy

 1. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.
 2. Nie należy:
  • biegać na terenie pływalni, a w szczególności wokół niecki pływalni, w szatniach i w pomieszczeniu z natryskami,
  • skakać do wody,
  • hałasować,
  • popychać, spychać do wody innych użytkowników pływalni,
  • zanurzać osób znajdujących się w basenie i w wannie z hydromasażami oraz wrzucać innych osób do wody,
  • niszczyć urządzeń oraz sprzętu pływalni,
  • zaśmiecać i brudzić,
  • załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie,
  • wnosić na pływalnię i używać swojego sprzętu,
  • pływać w szkłach kontaktowych.
 3. Na terenie pływalni zabrania się:
  • palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  • jedzenia poza terenem baru,
  • żucia gumy,
  • wszczynania fałszywych alarmów.
 4. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz osobom z ranami otwartymi, a także z zewnętrznymi objawami chorób skórnych, zakaźnych, chorym na nieżyt dróg oddechowych (katar, kaszel), uczulonym na środki odkażające, z chorobami układu wydalania, jak również osobom stwarzającym niebezpieczeństwo lub stanowiącym zagrożenie dla otoczenia.

Postanowienia końcowe

 1. Za zagubiony pasek z transponderem, zniszczony sprzęt lub urządzenia pływalni odpowiedzialność materialną ponoszą osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni w wysokości 100% wartości urządzenia. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 2. Kierownik pływalni oraz jego zwierzchnicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni mogą przerwać prowadzone zajęcia.
 3. Nieckę basenową należy opuścić o godzinie 21:45.
 4. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.